“Dokumenti”

Pravilnik o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj


Na temelju članka 10. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 2/97.), Hrvatska biskupska konferencija obavijestivši Svetu Stolicu, s jedne strane, ministar obrane i ministar unutarnjih poslova s druge strane, donose sljedeći Pravilnik o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj.


I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Svrha ovoga Pravilnika je da na prikladan način uredi sustavnu provedbu duhovne skrbi za vojnike katolike, pripadnike oružanih snaga i redarstvenih službi u Republici Hrvatskoj te da uredi suradnju između djelatnika Vojnog ordinarijata i odgovornih osoba u oružanim snagama i redarstvenoj službi RH.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se osnove ustrojstva, djelovanja i nadležnost Vojnog ordinarijata radi vjerske pouke i duhovne skrbi katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi.


II. USTROJSTVO VOJNOGA ORDINARIJATA

1. Vojni ordinarijat

Članak 3.

Vojni ordinarijat osnovala je Sveta stolica na temelju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske.

Članak 4.

- Vojni ordinarij upravlja Vojnim ordinarijatom uz pomoć sljedećih suradnika:

- Generalnog vikara, koji sukladno odredbama kanonskog prava zamjenjuje Vojnog ordinarija na cijelom području Ordinarijata;

- Biskupskog vikara, koji skrbi o pastoralu izrađujući pastoralne programe i katehetske priručnike, vodi trajnu izobrazbu vojnih kapelana te surađuje u organiziranju vojnih hodočašća;

- Kancelara, koji priprema i osigurava dokumentaciju Vojnog ordinarijata;

- Ekonoma, koji vodi brigu o materijalnim-financijskim potrebama Vojnog ordinarijata;

- Tajnika Ordinarijata, koji skrbi o uredskim i administrativnim poslovima Ordinarijata;

- Osobnog tajnika, koji je na usluzi Vojnom ordinariju.

O dvorenju i kućanstvu u Vojnom ordinarijatu brinut će se dvije osobe.

2. Vojni dekanati i vojne kapelanije

Članak 5.

Na razini ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane, Glavnog stožera oružanih snaga, Zapovjedništva Hrvatske ratne mornarice, Zapovjedništva Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatskog vojnog učilišta, zbornih područja oružanih snaga Republike Hrvatske, I. hrvatskog gardijskog zbora i Zapovjedništva za obuku i odgoj vojnika te Ministarstva unutarnjih poslova, u pastoralnom smislu ustrojavaju se dekanati.

Vojni kapelani u tim ustrojstvenim jedinicama obnašaju službu dekana.

Članak 6.

Dekani na razini zbornih područja oružanih snaga RH pastoralno skrbe o djelatnicima policijske uprave i djelatnicima specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova na tim područjima.

Članak 7.

Dužnosti dekana su:

a) obveze i prava koja proizlaze iz kanonskog prava (kan. 553-555);

b) održavanje kontakata sa zapovjednicima nadležnih zapovjedništava iz članka 5. ovog Pravilnika, odnosno s odgovornim dužnosnicima Ministarstva unutarnjih poslova, te usklađivanje dušobrižničke djelatnosti na području za koje su imenovani;

c) organiziranje susreta vojnih kapelana za duhovnu obnovu i radne dogovore o dušobrižničkoj djelatnosti;

d) obavljanje dekanske vizitacije te dostavljanje pismenih izvješća Vojnom ordinariju.

Članak 8.

Vojna kapelanija je teritorijalna ili personalno-ustrojstvena jedinica koju određuje Vojni ordinarij za dušobrižničku skrb katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi.

3. Način djelovanja

Članak 9.

Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova pobrinut će se za prikladan prostor za bogoslužje. Svaka vojarna imat će prostor za molitvu kako bi se katolički vjernici pripadnici oružanih snaga i redarstvenih službi i drugi koji to žele mogli u slobodno vrijeme povući na molitvu i meditaciju.

Članak 10.

Sakralni objekti u vojarnama pod jurisdikcijom su Vojnog ordinarija i ne može im se promijeniti namjena bez njegove suglasnosti.

Članak 11.

Ako vojna kapelanija nema vlastitu crkvu, kapelu ili prostor za bogoštovlje, Vojni ordinarij će se, u dogovoru s mjesnim ordinarijem, sporazumjeti o uporabi prikladne crkve za održavanje bogoslužja nedjeljom i blagdanom.

Članak 12.

Služba vojnog kapelana započinje i završava se u skladu s posebnim ugovorom između Vojnog ordinarija i nadležnog mjesnog ordinarija ili redovničkog poglavara.

Članak 13.

Vojni ordinarijat prije imenovanja vojnog kapelana ili djelatnika u Vojnom ordinarijatu, o tome pisano izvješćuje Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova i dostavlja im njegove podatke potrebne radi zasnivanja radnih odnosa.

Pojedina prava iz radnog odnosa kapelana i djelatnika u Vojnom ordinarijatu uredit će se pojedinačnim ugovorima između Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske biskupske konferencije.

Članak 14.

Vojni ordinarij je u osobnim primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina general bojnika.

Generalni vikar je u osobnim primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina brigadira.

Biskupski vikar te kancelar i ekonom u osobnim su primanjima izjednačeni s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina pukovnika.

Tajnik Vojnog ordinarijata u osobnim je primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina bojnika.

Vojni kapelani u osobnim su primanjima izjednačeni s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina bojnika.

Ostale osobe na službi u Vojnom ordinarijatu u osobnim su primanjima izjednačene s plaćom vojnih službenika i vojnih namještenika sukladno njihovim kvalifikacijama i odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine br. 23./95. i 33./05.) i Zakona o državnim službenicima i namještenicima i plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (Narodne novine br. 74./94., 86./94. i 7./95.).

Članak 15.

Osobe na službi u Vojnom ordinarijatu stječu pravo na mirovinu sukladno odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, uvažavajući odredbe članka 14. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Osoblje Vojnog ordinarijata može u posebnim i svečanim prigodama nositi odgovarajuće vojne ili redarstvene odore s pripadajućim obilježjima, sukladno posebnim propisima.

Članak 17.

Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova osigurat će odgovarajući radni prostor, namještaj i uredsku opremu u zapovjedništvima i vojarnama za redovan rad vojnih kapelana.

Članak 18.

Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova osigurat će vojnim kapelanima doličan smještaj u mjestu njihova službovanja, kao i odgovarajući prijevoz.

Članak 19.

Vojni ordinarij će izdati vojnim kapelanima svjedočanstvo (celebret) kojim mogu dokazati da su ovlašteni za obavljanje dušobrižničke službe za katoličke vjernike, pripradnike oružanih snaga i redarstvenih službi.

Članak 20.

Vojni ordinarij može izabrati između vojnika ročnika, nakon što završe temeljnu obuku, one koje će postaviti za pomoć Vojnom ordinarijatu.

Članak 21.

Vojni ordinarij vodit će brigu o tome da se prigodom euharistijskih slavlja “na otvorenom” poštuju liturgijski propisi (kan. 932-933).

Euharistijska slavlja “na otvorenom” dopuštena su samo na vojnim poligonima i kad je postrojba u taborskim uvjetima.

Članak 22.

Katolicima vojnicima i redarstvenicima omogućit će se sudjelovanje na misnom slavlju nedjeljom i blagdanima na način da time ne bude ugroženo obavljanje njihovih redovitih zadaća.

Vrijeme održavanja misnog slavlja i drugih dušobrižničkih aktivnosti, kao i onih za vrijeme trajanja vojnih vježbi i taborskih uvjeta, bit će pravodobno i prikladno objavljeno.

Članak 23.

Liturgijsko slavlje za vojnike katolike prigodom svečane prisege održat će se na primjerenom prostoru i u danima uoči čina prisege.

Vojni kapelan će vojnike katolike na vrijeme upoznati o smislu prisege s vjerskog gledišta.

Vojni kapelan će prisustvovati činu polaganja svečane prisege, ali tijekom prisege neće obavljati nikakve vjerske obrede.

Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način i u pogledu svečane prisege u redarstvenim službama.

Članak 24.

Vojni kapelan može i izvan prostora vojarne organizirati dane duhovne obnove i seminare radi podržavanja i produbljivanja vjerskog života u okviru vojnog dušobrižništva.

Teme seminara obrađivat će pitanja etičke i duhovne naravi te odgoja za mir, a sudjelovanje na njima bit će omogućeno svim zainteresiranim vojnicima.

Članak 25.

Hodočašća katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi organizira Vojni ordinarijat uz tehničku pomoć Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 26.

Odgovorne osobe u oružanim snagama i redarstvenim službama obavijestit će vojnoga kapelana u slučaju smrti, teških povreda i stradavanja te ostalih okolnosti koje zahtijevaju osobnu duhovnu skrb pojedinih pripadnika.


III. POUKA O KATOLIČKIM NAČELIMA I MORALNIM PITANJIMA U VOJNIČKOJ I REDARSTVENOJ SLUŽBI

Članak 27.

Vojni zapovjednici i nadležni rukovoditelji redarstvenih snaga dužni su svim pripadnicima oružanih snaga i redarstvenih službi, pri stupanju na služenje vojnog roka odnosno pri stupanju na službu, protumačiti pravo vojnika i redarstvenika na duhovnu skrb i nesmetano prakticiranje vjerskog života.

Članak 28.

Vojni kapelan održat će ročnim vojnicima katolicima, u okviru obuke, prikladna predavanja, a posebno će obraditi vjerska načela i moralna pitanja s kojima je vojnik suočen u vojnoj službi.

Članak 29.

Vojni zapovjednici i nadležni rukovoditelji redarstvenih snaga dužni su u okviru obrazovnog programa omogućiti tjedni susret vojnog kapelana s vojnicima i redarstvenicima katolicima.

Članak 30.

Vojni kapelani su dušobrižnici polaznika Vojnih i redarstvenih učilišta kao i nastavnog osoblja.


IV. PRIJELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Članak 31.

Radi trajne suradnje s Vojnim ordinarijatom i radi učinkovitije provedbe ovoga Pravilnika, Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova utemeljit će posebne ustrojstvene jedinice.

Članak 32.

Potpisnice ovoga Pravilnika suglasne su da će u slučaju bilo kakve dvojbe u tumačenju ili provedbi ovoga Pravilnika u međusobnom dogovoru tražiti rješenje prihvatljivo za obje strane zajedničkim tumačenjem njegovih odredbi.

Članak 33.

Ako jedna od sporazumnih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je donesen ovaj Pravilnik, dat će inicijativu za pokretanje pregovora o njegovoj izmjeni i dopuni odnosno donošenju novog Pravilnika radi prilagodbe novim okolnostima, poštujući pri tome duh i odredbe Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 3. prosinca 1998.

Ministar obrane
Pavao Miljavac, v.r.

Predsjednik Hrvatske Biskupske Konferencije
msgr. Josip Bozanić, v.r.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Penić, v.r.

 

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

Što imaš, prodaj i idi za mnom – Mihael (12. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja-Mihael (04. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Dvadeset i peta i Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 09. 2018.)

{image:1:medium}

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Ti si pomazanik - Krist…Sin čovječji treba da mnogo trpi - Mihael (13. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti – Mihael (07. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske-Mihael (30. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Osamnaesta, devetnaesta i dvadeseta nedjelja kroz godinu, Velika Gospa - Mihael (01. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli – Mihael (27. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Hajdete i vi u osamu i otpočinite malo – Mihael (19. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Poče ih slati – Mihael (12. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju – Mihael (05. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu - Mihael (20. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Deseta i jedanaesta nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Deveta nedjelja kroz godinu i Presveto Srce Isusovo-Mihael (01. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (25. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Sedma vazmena nedjelja – Mihael (10. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Šesta vazmena nedjelja i Uzašašće - Mihael (03. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Peta vazmena nedjelja - Mihael (25. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta vazmena nedjelja – Mihael (19. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Treća vazmena nedjelja - Mihael (13. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Druga vazmena nedjelja - Mihael (29. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (28. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Šesta korizmena nedjelja - Mihael (23. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Peta korizmena nedjelja - Mihael (13. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta korizmena nedjelja - Mihael (09. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Treća korizmena nedjelja - Mihael (01. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Druga korizmena nedjelja - Mihael (22. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi

Događanja

Nedjeljne svete mise u kapeli Vojnog ordinarijata

Svake nedjelje u 10 sati 

Novi naslovi arhiva

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (78) - 2018.broj 3.(78) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2.(77) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 1.(76) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 4. (75) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (74) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2. (73) - 2017.

više...