“Dokumenti”

Pravilnik o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj


Na temelju članka 10. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 2/97.), Hrvatska biskupska konferencija obavijestivši Svetu Stolicu, s jedne strane, ministar obrane i ministar unutarnjih poslova s druge strane, donose sljedeći Pravilnik o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj.


I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Svrha ovoga Pravilnika je da na prikladan način uredi sustavnu provedbu duhovne skrbi za vojnike katolike, pripadnike oružanih snaga i redarstvenih službi u Republici Hrvatskoj te da uredi suradnju između djelatnika Vojnog ordinarijata i odgovornih osoba u oružanim snagama i redarstvenoj službi RH.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se osnove ustrojstva, djelovanja i nadležnost Vojnog ordinarijata radi vjerske pouke i duhovne skrbi katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi.


II. USTROJSTVO VOJNOGA ORDINARIJATA

1. Vojni ordinarijat

Članak 3.

Vojni ordinarijat osnovala je Sveta stolica na temelju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske.

Članak 4.

- Vojni ordinarij upravlja Vojnim ordinarijatom uz pomoć sljedećih suradnika:

- Generalnog vikara, koji sukladno odredbama kanonskog prava zamjenjuje Vojnog ordinarija na cijelom području Ordinarijata;

- Biskupskog vikara, koji skrbi o pastoralu izrađujući pastoralne programe i katehetske priručnike, vodi trajnu izobrazbu vojnih kapelana te surađuje u organiziranju vojnih hodočašća;

- Kancelara, koji priprema i osigurava dokumentaciju Vojnog ordinarijata;

- Ekonoma, koji vodi brigu o materijalnim-financijskim potrebama Vojnog ordinarijata;

- Tajnika Ordinarijata, koji skrbi o uredskim i administrativnim poslovima Ordinarijata;

- Osobnog tajnika, koji je na usluzi Vojnom ordinariju.

O dvorenju i kućanstvu u Vojnom ordinarijatu brinut će se dvije osobe.

2. Vojni dekanati i vojne kapelanije

Članak 5.

Na razini ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane, Glavnog stožera oružanih snaga, Zapovjedništva Hrvatske ratne mornarice, Zapovjedništva Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatskog vojnog učilišta, zbornih područja oružanih snaga Republike Hrvatske, I. hrvatskog gardijskog zbora i Zapovjedništva za obuku i odgoj vojnika te Ministarstva unutarnjih poslova, u pastoralnom smislu ustrojavaju se dekanati.

Vojni kapelani u tim ustrojstvenim jedinicama obnašaju službu dekana.

Članak 6.

Dekani na razini zbornih područja oružanih snaga RH pastoralno skrbe o djelatnicima policijske uprave i djelatnicima specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova na tim područjima.

Članak 7.

Dužnosti dekana su:

a) obveze i prava koja proizlaze iz kanonskog prava (kan. 553-555);

b) održavanje kontakata sa zapovjednicima nadležnih zapovjedništava iz članka 5. ovog Pravilnika, odnosno s odgovornim dužnosnicima Ministarstva unutarnjih poslova, te usklađivanje dušobrižničke djelatnosti na području za koje su imenovani;

c) organiziranje susreta vojnih kapelana za duhovnu obnovu i radne dogovore o dušobrižničkoj djelatnosti;

d) obavljanje dekanske vizitacije te dostavljanje pismenih izvješća Vojnom ordinariju.

Članak 8.

Vojna kapelanija je teritorijalna ili personalno-ustrojstvena jedinica koju određuje Vojni ordinarij za dušobrižničku skrb katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi.

3. Način djelovanja

Članak 9.

Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova pobrinut će se za prikladan prostor za bogoslužje. Svaka vojarna imat će prostor za molitvu kako bi se katolički vjernici pripadnici oružanih snaga i redarstvenih službi i drugi koji to žele mogli u slobodno vrijeme povući na molitvu i meditaciju.

Članak 10.

Sakralni objekti u vojarnama pod jurisdikcijom su Vojnog ordinarija i ne može im se promijeniti namjena bez njegove suglasnosti.

Članak 11.

Ako vojna kapelanija nema vlastitu crkvu, kapelu ili prostor za bogoštovlje, Vojni ordinarij će se, u dogovoru s mjesnim ordinarijem, sporazumjeti o uporabi prikladne crkve za održavanje bogoslužja nedjeljom i blagdanom.

Članak 12.

Služba vojnog kapelana započinje i završava se u skladu s posebnim ugovorom između Vojnog ordinarija i nadležnog mjesnog ordinarija ili redovničkog poglavara.

Članak 13.

Vojni ordinarijat prije imenovanja vojnog kapelana ili djelatnika u Vojnom ordinarijatu, o tome pisano izvješćuje Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova i dostavlja im njegove podatke potrebne radi zasnivanja radnih odnosa.

Pojedina prava iz radnog odnosa kapelana i djelatnika u Vojnom ordinarijatu uredit će se pojedinačnim ugovorima između Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske biskupske konferencije.

Članak 14.

Vojni ordinarij je u osobnim primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina general bojnika.

Generalni vikar je u osobnim primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina brigadira.

Biskupski vikar te kancelar i ekonom u osobnim su primanjima izjednačeni s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina pukovnika.

Tajnik Vojnog ordinarijata u osobnim je primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina bojnika.

Vojni kapelani u osobnim su primanjima izjednačeni s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina bojnika.

Ostale osobe na službi u Vojnom ordinarijatu u osobnim su primanjima izjednačene s plaćom vojnih službenika i vojnih namještenika sukladno njihovim kvalifikacijama i odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine br. 23./95. i 33./05.) i Zakona o državnim službenicima i namještenicima i plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (Narodne novine br. 74./94., 86./94. i 7./95.).

Članak 15.

Osobe na službi u Vojnom ordinarijatu stječu pravo na mirovinu sukladno odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, uvažavajući odredbe članka 14. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Osoblje Vojnog ordinarijata može u posebnim i svečanim prigodama nositi odgovarajuće vojne ili redarstvene odore s pripadajućim obilježjima, sukladno posebnim propisima.

Članak 17.

Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova osigurat će odgovarajući radni prostor, namještaj i uredsku opremu u zapovjedništvima i vojarnama za redovan rad vojnih kapelana.

Članak 18.

Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova osigurat će vojnim kapelanima doličan smještaj u mjestu njihova službovanja, kao i odgovarajući prijevoz.

Članak 19.

Vojni ordinarij će izdati vojnim kapelanima svjedočanstvo (celebret) kojim mogu dokazati da su ovlašteni za obavljanje dušobrižničke službe za katoličke vjernike, pripradnike oružanih snaga i redarstvenih službi.

Članak 20.

Vojni ordinarij može izabrati između vojnika ročnika, nakon što završe temeljnu obuku, one koje će postaviti za pomoć Vojnom ordinarijatu.

Članak 21.

Vojni ordinarij vodit će brigu o tome da se prigodom euharistijskih slavlja “na otvorenom” poštuju liturgijski propisi (kan. 932-933).

Euharistijska slavlja “na otvorenom” dopuštena su samo na vojnim poligonima i kad je postrojba u taborskim uvjetima.

Članak 22.

Katolicima vojnicima i redarstvenicima omogućit će se sudjelovanje na misnom slavlju nedjeljom i blagdanima na način da time ne bude ugroženo obavljanje njihovih redovitih zadaća.

Vrijeme održavanja misnog slavlja i drugih dušobrižničkih aktivnosti, kao i onih za vrijeme trajanja vojnih vježbi i taborskih uvjeta, bit će pravodobno i prikladno objavljeno.

Članak 23.

Liturgijsko slavlje za vojnike katolike prigodom svečane prisege održat će se na primjerenom prostoru i u danima uoči čina prisege.

Vojni kapelan će vojnike katolike na vrijeme upoznati o smislu prisege s vjerskog gledišta.

Vojni kapelan će prisustvovati činu polaganja svečane prisege, ali tijekom prisege neće obavljati nikakve vjerske obrede.

Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način i u pogledu svečane prisege u redarstvenim službama.

Članak 24.

Vojni kapelan može i izvan prostora vojarne organizirati dane duhovne obnove i seminare radi podržavanja i produbljivanja vjerskog života u okviru vojnog dušobrižništva.

Teme seminara obrađivat će pitanja etičke i duhovne naravi te odgoja za mir, a sudjelovanje na njima bit će omogućeno svim zainteresiranim vojnicima.

Članak 25.

Hodočašća katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi organizira Vojni ordinarijat uz tehničku pomoć Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 26.

Odgovorne osobe u oružanim snagama i redarstvenim službama obavijestit će vojnoga kapelana u slučaju smrti, teških povreda i stradavanja te ostalih okolnosti koje zahtijevaju osobnu duhovnu skrb pojedinih pripadnika.


III. POUKA O KATOLIČKIM NAČELIMA I MORALNIM PITANJIMA U VOJNIČKOJ I REDARSTVENOJ SLUŽBI

Članak 27.

Vojni zapovjednici i nadležni rukovoditelji redarstvenih snaga dužni su svim pripadnicima oružanih snaga i redarstvenih službi, pri stupanju na služenje vojnog roka odnosno pri stupanju na službu, protumačiti pravo vojnika i redarstvenika na duhovnu skrb i nesmetano prakticiranje vjerskog života.

Članak 28.

Vojni kapelan održat će ročnim vojnicima katolicima, u okviru obuke, prikladna predavanja, a posebno će obraditi vjerska načela i moralna pitanja s kojima je vojnik suočen u vojnoj službi.

Članak 29.

Vojni zapovjednici i nadležni rukovoditelji redarstvenih snaga dužni su u okviru obrazovnog programa omogućiti tjedni susret vojnog kapelana s vojnicima i redarstvenicima katolicima.

Članak 30.

Vojni kapelani su dušobrižnici polaznika Vojnih i redarstvenih učilišta kao i nastavnog osoblja.


IV. PRIJELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Članak 31.

Radi trajne suradnje s Vojnim ordinarijatom i radi učinkovitije provedbe ovoga Pravilnika, Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova utemeljit će posebne ustrojstvene jedinice.

Članak 32.

Potpisnice ovoga Pravilnika suglasne su da će u slučaju bilo kakve dvojbe u tumačenju ili provedbi ovoga Pravilnika u međusobnom dogovoru tražiti rješenje prihvatljivo za obje strane zajedničkim tumačenjem njegovih odredbi.

Članak 33.

Ako jedna od sporazumnih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je donesen ovaj Pravilnik, dat će inicijativu za pokretanje pregovora o njegovoj izmjeni i dopuni odnosno donošenju novog Pravilnika radi prilagodbe novim okolnostima, poštujući pri tome duh i odredbe Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 3. prosinca 1998.

Ministar obrane
Pavao Miljavac, v.r.

Predsjednik Hrvatske Biskupske Konferencije
msgr. Josip Bozanić, v.r.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Penić, v.r.

 

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Poče ih slati - Mihael (12. 07. 2024.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (05. 07. 2024.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (01. 07. 2024.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (26. 06. 2024.)

X. i XI. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 06. 2024.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu – Mihael (17. 05. 2024.)

Neka i oni budu jedno kao i mi! - Mihael (09. 05. 2024.)

Peta i šesta vazmena nedjelja - Mihael (26. 04. 2024.)

Pastir dobri život svoj polaže za ovce - Mihael (19. 04. 2024.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (11. 04. 2024.)

Deklaracija “Dignitas infinita” o ljudskom dostojanstvu (08. 04. 2024.)

Deklaracija Dikasterija za nauk vjere "Dignitas infinita o ljudskom dostojanstvu" objavljena na svetkovinu Blagovijesti - Navještenja Gospodinova 8. travnja 2024. u Vatikanu.

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (05. 04. 2024.)

Nedjelja Muke Gospodnje - Cvjetnica - Mihael (22. 03. 2024.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (14. 03. 2024.)

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (07. 03. 2024.)

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2024.)

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. - Mihael (16. 02. 2024.)

Četvrta nedjelja došašća, Božić - Mihael (22. 12. 2023.)

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (15. 12. 2023.)

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (08. 12. 2023.)

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (30. 11. 2023.)

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (24. 11. 2023.)

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (17. 11. 2023.)

Podajte caru carevo, a Bogu Božje - Mihael (20. 10. 2023.)

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (13. 10. 2023.)

Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima - Mihael (06. 10. 2023.)

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (23. 09. 2023.)

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta,  nego do sedamdeset puta sedam! - Mihael (14. 09. 2023.)

Ako te posluša, stekao si brata - Mihael (08. 09. 2023.)

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (01. 09. 2023.)

Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga - Mihael (29. 08. 2023.)

O ženo, velika je tvoja vjera! - Mihael (20. 08. 2023.)

19. nedjelja kroz godinu - Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2023.)

XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 07. 2023.)

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan - Mihael (30. 06. 2023.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo! - Mihael (23. 06. 2023.)

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (16. 06. 2023.)

Duhovi - Presveto Trojstvo - Mihael (28. 05. 2023.)

Prepoznaše ga u lomljenju kruha - Mihael (21. 04. 2023.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (14. 04. 2023.)

Vazmeno trodnevlje - Mihael (06. 04. 2023.)

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (31. 03. 2023.)

Ja sam uskrsnuće i život - Mihael (24. 03. 2023.)

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (17. 03. 2023.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (10. 03. 2023.)

Lice mu zasja kao sunce - Mihael (03. 03. 2023.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (24. 02. 2023.)

Ljubite neprijatelje! - Mihael (17. 02. 2023.)

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (10. 02. 2023.)

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (02. 02. 2023.)

Blago siromasima duhom! - Mihael (26. 01. 2023.)

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova - Mihael (16. 12. 2022.)

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (25. 11. 2022.)

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje! - Mihael (17. 11. 2022.)

XXXII. i XXXIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (04. 11. 2022.)

Svi sveti, Dušni dan - Mihael (21. 10. 2022.)

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu - Mihael (14. 10. 2022.)

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (06. 10. 2022.)

Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael - Mihael (29. 09. 2022.)

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (15. 09. 2022.)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika - Mihael (09. 09. 2022.)

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (02. 09. 2022.)

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen - Mihael (26. 08. 2022.)

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem - Mihael (19. 08. 2022.)

20. nedjelja kroz godinu i Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2022.)

Srpanj, XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (01. 07. 2022.)

Za tobom ću kamo god ti pošao - Mihael (24. 06. 2022.)

Ti si Krist - Pomazanik Božji! - Mihael (17. 06. 2022.)

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (10. 06. 2022.)

Sedma vazmena nedjelja i Duhovi-Pedesetnica - Mihael (27. 05. 2022.)

Četvrta i peta vazmena nedjelja – Mihael (05. 05. 2022.)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu – Mihael (29. 04. 2022.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (22. 04. 2022.)

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (31. 03. 2022.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (25. 03. 2022.)

Blagovijest - Mihael (18. 03. 2022.)

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni - Mihael (11. 03. 2022.)

Osma nedjelja kroz godinu i Pepelnica - Mihael (25. 02. 2022.)

Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš - Mihael (18. 02. 2022.)

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! - Mihael (11. 02. 2022.)

Oni ostaviše sve i pođoše za njim - Mihael (04. 02. 2022.)

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima - Mihael (27. 01. 2022.)

Danas se ispunilo ovo Pismo - Mihael (21. 01. 2022.)

Rodio vam se spasitelj - Mihael (24. 12. 2021.)

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? - Mihael (17. 12. 2021.)

Što nam je činiti? - Mihael (10. 12. 2021.)

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje - Mihael (03. 12. 2021.)

Podignite glave, približuje se vaše otkupljenje - Mihael (26. 11. 2021.)

Ti kažeš: ja jesam kralj - Mihael (19. 11. 2021.)

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra - Mihael (12. 11. 2021.)

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Arhiva vijesti

Linkovi