“Dokumenti”

Spirituali militum curae

Apostolska konstitucija pape Ivana Pavla II. o duhovnoj skrbi za vojnike od 21. travnja 1986.: Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam

Crkva se prema dušobrižništvu vojnika oduvijek odnosila s dužnom pozornošću, odgovarajući različitim potrebama. Vojnici predstavljaju posebnu socijalnu skupinu i trebaju, “zbog posebnih okolnosti njihova života”, konkretan i poseban oblik dušobrižništva, bilo da je riječ o dragovoljcima ili onima koji se po zakonu na određeno vrijeme pozivaju u vojsku. Toj potrebi odgovarala je tijekom vremena crkvena hijerarhija, posebno rimski pape, sukladno svojoj službi ili “diakoniji”, prilagođujući u pojedinim slučajevima svoje zakonodavstvo potrebama osoba i prilika. Tako su s vremenom za pojedine narode nastale crkvene strukture na čijem je vrhu bio opunomoćeni prelat. Konzistorijalna kongregacija je u instrukciji Sollemne semper, od 23. travnja 1951. donijela mudre odluke. Ipak, mora se reći, došlo je vrijeme da se spomenute odredbe preurede kako bi bile snažnije i djelotvornije. Na to nas prije svega poziva Drugi vatikanski sabor, koji je otvorio put prikladnim poticajima za ostvarenje posebnih pastoralnih zadataka, pozorno prateći ulogu Crkve u našem današnjem svijetu, Što se odnosi i na izgradnju i promicanje mira u cijelom svijetu. Pritom vojnike valja smatrati “službenicima sigurnosti i slobode naroda” je “ako ispravno vrše tu dužnost, istinski pridonose učvršćenju mira”.

To nalažu i velike promjene koje su se dogodile, ne samo što se tiče vojničkog zanimanja i posebnih životnih uvjeta u vojsci, već i s obzirom na opći stav i razumijevanje današnjeg društva prema biti i zadacima oružanih snaga u ljudskoj zajednici. Na to nas, konačno, potiče i proglašenje novoga Crkvenog zakonika, koji se doista osvrće na vojno dušobrižništvo, te, iako na snazi ostavlja dosad važeće zakone, sada ih se ipak na prikladan način obnavlja kako bi dali bolje rezultate. Takvi zakoni, naravno, ne mogu za sve narode biti isti, budući da broj katolika koji se obvezuju na vojnu službu nije apsolutno ni relativno posvuda jednak i budući da se prilike u pojedinim mjestima međusobno razlikuju. Primjereno je dakle da se utvrde opće odredbe koje vrijede za sve Vojne ordinarijate - prije nazvane Vojnim vikarijatima - i da se tada, u okviru tog općeg zakona, odredbe nadopune statutima koje Apostolska Stolica donosi za svaki pojedini Ordinarijat.

Donose se dakle sljedeće odredbe:

I.

1. Vojni ordinarijati, koji se mogu zvati i Stožernim ordinarijatima, pravno izjednačeni s biskupijama, posebna su crkvena područja s vlastitim statutima, koje odobrava Apostolska Stolica. U tim se statutima uredbe ove konstitucije točnije određuju, poštujući sklopljene ugovore između Apostolske Stolice i država, gdje postoje.

2. Gdje to okolnosti iziskuju, Apostolska Stolica uspostavlja nove Vojne ordinarijate, posavjetovavši se s dotičnom Biskupskom konferencijom.

II.

1. Na čelu Vojnog ordinarijata stoji ordinarij, u pravilu odlikovan biskupskom čašću, koji uživa sva prava i obveze dijecezanskih biskupa, ako narav stvari ili posebni statuti ne određuju drukčije.

2. Vojnog ordinarija imenuje papa ili postavlja odnosno potvrđuje pravno predloženog kandidata.

3. Da bi se Vojni ordinarij mogao ovom dušobrižničkom zadatku posvetiti punom snagom, oslobađa se svih drugih dušobrižničkih službi, osim ako posebne okolnosti države ne nalažu drukčije.

4. Između Vojnog ordinarijata i drugih dijelova Crkve treba da postoji blisko zajedništvo i složna suradnja u dušobrižništvu.

III.

Vojni ordinarij pravno pripada Biskupskoj konferenciji one države u kojoj je sjedište Ordinarijata.

IV.

Jurisdikcija Vojnog ordinarija jest:

1. osobna, tako da oni koji pripadaju Ordinarijatu podliježu toj jurisdikciji i onda kada se nalaze izvan državnih granica;

2. redovita, kako za nutarnje, tako i za vanjsko područje;

3. vlastita, ali skupna s vlašću mjesnog ordinarija, budući da osobe koje pripadaju Ordinarijatu jesu i članovi one mjesne Crkve kojoj po mjestu stanovanja ili obredu pripadaju.

V.

Vojna područja i mjesta podliježu ponajprije jurisdikciji Vojnog ordinarija, a na drugom mjestu jurisdikciji dijecezanskog biskupa, kad nema Vojnog ordinarija ili njegovih kapelana; u tom slučaju i dijecezanski biskup i župnik djeluju po vlastitim ovlastima.

VI.

1. Prezbiterij Vojnog ordinarijata sačinjavaju, osim onih o kojima će riječi biti u sljedećim paragrafima 3 i 4, oni svjetovni ili redovnički svećenici koji su osposobljeni za dobro vršenje ovog posebnog pastorala te dopuštenjem svoga Ordinarija vrše službu u Vojnom ordinarijatu.

2. Neka dijecezanski biskupi kao i nadležni redovnički poglavari Vojnom ordinarijatu stave na raspolaganje dovoljan broj svećenika i đakona prikladnih za tu zadaću.

3. Vojni ordinarij, uz dopuštenje Svete Stolice može podići sjemenište te polaznike nakon odgovarajuće duhovne i pastoralne izobrazbe pripustiti svetom ređenju za Vojni ordinarijat.

4. I drugi klerici mogu zakonito biti inkardinirani u Vojni ordinarijat.

5. Prezbitersko vijeće neka ima vlastite, od Ordinarija odobrene statute, poštujući odredbe Biskupske konferencije.

VII.

U dodijeljenom području i prema povjerenim osobama svećenici, koji se u Ordinarijatu nazivaju kapelanima, imaju župnička prava i obveze, osim ako drugačije ne nalažu narav stvari ili posebni statuti, ali kumulativno s mjesnim župnikom, prema odredbi iz čl. IV.

VIII.

Što se tiče redovnika i članova zajednica apostolskog života koji obavljaju službu u Vojnom ordinarijatu, neka se Ordinarij zdušno brine da ostanu vjerni pozivu i identitetu svoje redovničke zajednice te da budu usko povezani sa svojim poglavarima.

IX.

Budući da svi vjernici treba da sudjeluju u izgradnji Kristova tijela, neka se Ordinarij i njegov prezbiterij pobrinu da laici u Ordinarijatu, pojedinačno ili zajednički, svoju ulogu shvate kao apostolsku, ali i misionarsku pokretačku snagu među ostalim vojnicima s kojima žive.

X.

Osim onih koji su navedeni u statutima prema čl. I., Vojnom ordinarijatu pripadaju i njegovoj jurisdikciji podliježu:

1. vjernici koji su vojnici, kao i pripadnici oružanih snaga ako su na to obvezani državnim zakonima;

2. članovi njihovih obitelji, dakle supruge i djeca (pa i punoljetna) dokle god žive u istom kućanstvu; isto tako rodbina i posluga koji prebivaju u istom domu;

3. polaznici vojnih škola, oni koji se nalaze ili rade u vojnim bolnicama, staračkim domovima ili sličnim ustanovama;

4. svi vjernici obaju spolova, pripadnici redovničkih zajednica ili ne, koji vrše stalnu službu dodijeljenu im od Vojnog ordinarija ili uz njegovu suglasnost.

XI.

Vojni ordinarij odgovara Kongregaciji za biskupe, odnosno Kongregaciji za evangelizaciju naroda, te različite slučajeve rješava s odnosnim uredima Rimske kurije.

XII.

Vojni ordinarij svakih pet godina podnosi Apostolskoj Stolici izvješće o stanju Vojnog ordinarijata, i to u propisanom obliku. Vojni ordinarij također je, prema propisima, dužan na posjet “ad limina”.

XIII.

U posebnim statutima, poštujući postojeće ugovore sklopljene između Svete Stolice i država, određuje se sljedeće:

1. gdje će biti crkva Vojnog ordinarija i njegova kurija;

2. je li potreban jedan ili više generalnih vikara i koje druge službenike kurije valja imenovati;

3. sve što se tiče crkvenog položaja Vojnog ordinarija te ostalih svećenika i đakona dodijeljenih Vojnom ordinarijatu za vrijeme i pri napuštanju njihove službe, te koje odredbe valja uzeti u obzir glede njihova vojnog položaja;

4. kako postupiti u slučaju sedis vacantis vel impeditae (“kad je stolica prazna” ili “kad je stolica zapriječena”)

5. Što odrediti o pastoralnom vijeću, kako za cijeli Ordinarijat, tako i za mjesne razine, poštujući odredbe Crkvenog zakonika;

6. koje knjige o dijeljenju sakramenata te o stanju osoblja valja voditi sukladno općim zakonima i propisima Biskupske konferencije.

XIV.

Što se tiče sudskog postupka vjernika Vojnog ordinarijata, za to je u prvoj instanci nadležan sud dijeceze u kojoj sjedište ima kurija Vojnog ordinarijata; u statutima valja utvrditi prizivni sud. Ako Ordinarijat ima svoj vlastiti sud, prizivi se šalju na sud koji je trajno odredio sam Vojni ordinarij uz odobrenje Apostolske Stolice.

Sve odredbe ove naše Konstitucije stupit će na snagu 21. srpnja tekuće godine. Odredbe krajevnog prava ostaju na snazi ako su sukladne ovoj apostolskoj Konstituciji, a statute svakog pojedinog Vojnog ordinarijata sačinjene prema čl. I, valja dostaviti Svetoj Stolici na odobrenje, i to u roku jedne godine računajući od naznačenog datuma.

Želimo da ove naše uredbe vrijede i djeluju sada i u budućnosti, bez obzira na, ako je potrebno, Konstitucije i apostolske odredbe koje su izdali naši predšasnici, i bilo koji drugi propis ili dokinuća vrijedan posebnog spomena.

Sastavljeno u Rimu kod Svetog Petra 21. travnja 1986. u osmoj godini Našeg Pontifikata.
IVAN PAVAO PP. II

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Arhiva vijesti

Linkovi