Vijesti

Sastanak vojnih i policijskih kapelana Vojnog ordinarijata

Srijeda, 28. 01. 2015.

tekst i foto: M. Čobanović

tekst i foto: M. Čobanović

U Vojnom ordinarijatu u RH održan je redoviti Prvi sastanak svećenika Vojnog ordinarijata u srijedu 28. siječnja. Otvorio ga je vojni biskup mons. Juraj Jezerinac, istaknuo njegov „kontekst“, budući da se održava za vrijeme 55. teološkog pastoralnog tjedna koji govori o temi: „Brak i obitelj u proturječju sa suvremenim društvom“ te naglasio kako će i ovogodišnji sastanak u ordinarijatu govoriti o tome.“Zato smo i pozvali dr. Petra Krešimira Hodžića, voditelja Ureda HBK za život i obitelj, kojeg najsrdačnije pozdravljam, a koji će govoriti o temi: 'Mogućnosti razvoja pastorala za obitelj djelatnih vojnih i policijskih osoba u svjetlu aktualnih smjernica domovinske i opće Crkve s osvrtom na Relatio Synodi'“.

Prije nego što je predao riječ dr. Hodžiću biskup je zahvalio don Josipu Staniću na svemu što je učinio u Vojnom ordinarijatu: ranije kao policijski kapelan u Policijskoj akademiji, a u novije vrijeme kao vikar za pastoral, koji odlazi zbog dužnosti koje preuzima u Žepču, kamo ga šalje njegov provincijal.

Nakon pozdrava, biskup je predao riječ generalnom vikaru dr. Jakovu Mamiću, koordinatoru sastanka, koji je kratko predstavio predavača, te mu dao riječ.

U svom uvodu predavač je ustvrdio kako je „u tijeku nesmiljeni 'rat kultura' te smo svjedoci nepovoljnih društvenih strujanja poput đenderizma i izvrtanja hijerarhije ljudskih prava zbog čega očuvanje tradicionalnih vrednota postaje sve zahtjevnije i traži sve veću požrtvovnost - sve do granice mučeništva“. Iznio je i statistiku za 2013. godinu prema kojoj je „Hrvatska doživjela demografsku katastrofu“.

Ustvrdio je i kako se zbog ekonomske krize dodatno pogoršava stanje i stavlja obitelji pred sve veće i sve brojnije izazove, što rezultira potrebama obitelji za konkretnom pomoći ne samo na materijalnom, već i na psihološkom i duhovnom planu. Takva situacija nalaže angažiraniji i organiziraniji rad za obitelji svih društvenih čimbenika pa tako i Crkve koja to poglavito čini kroz obiteljski pastoral i strukture Caritasa.

„Kako opća tako i domovinska Crkva prepoznaje ta društvena kretanja i u skladu sa svojim poslanjem pokušava dati svoj doprinos. Domovinska crkva, pak, na temelju Direktorija za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj iz 2002. poduzima odgovarajuće korake u razvoju pastorala braka i obitelji, a mora se priznati da nisu uloženi maksimalni napori da se iskoriste i povežu svi raspoloživi resursi u koje svakako spadaju i oni Vojnog ordinarijata koji unatoč svojoj specifičnosti i uređenju po svemu sudeći ima podatno polje rada“.

Naime, podlogu za rad u obiteljskom pastoralu nalazimo u Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi u RH i Statutu VO RH u kojima stoji da pod jurisdikciju Vojnoga ordinarijata, osim vojnika i pripadnika redarstvenih službi pripadaju te drugih stalno zaposlenih osoba u oružanim snagama i redarstvenim službama Republike Hrvatske, pripadaju i članovi njihovih obitelji, to jest bračni drugovi i njihova djeca, pa i ona koja su punoljetna ako žive s roditeljima u istome domu, kao i njihova rodbina i ostale osobe koje s njima dijele isto prebivalište.

Nakon uvoda, predavač je predstavio dokument „Relatio Synodi“ s izvanredne biskupske sinode prošle godine i „Lineamenta“ za ovogodišnju redovnu sinodu, te Direktorij kao zbir još uvijek aktualnih relevantnih smjernica domovinske Crkve.

„Relatio Synodi“

U prvom dijelu koji obrađuje kontekst i izazove vezane za obitelj analizira se društveno-kulturni kontekst (br. 5-8) pri čemu je utvrđeno kako je u mnogim dijelovima svijeta uslijed sekularizacije povezanost ljudi s Bogom u snažnom opadanju i kako vjera više nije nešto što je zajedničko čitavom društvu (br. 7); naglašava se važnost afektivnog života (br. 9-10) postavljajući pred Crkvu izazov da pomaže parovima u sazrijevanju emocionalne dimenzije i u afektivnom razvoju promicanjem dijaloga, kreposti i povjerenja u Božju milosrdnu ljubav (9); a u kontekstu izazova za pastoral (br. 11) navodi se da Crkva zamjećuje potrebu da uputi riječ nade i smisla naglašavajući pritom da kršćanska poruka uvijek u sebi sadrži stvarnost i dinamiku milosrđa i istine, koje u Kristu imaju svoju stjecišnu točku.

U drugom dijelu naglasak se stavlja na evanđelje obitelji te se obrađuje Božja pedagogija u povijesti spasenja (br. 12-14) osobito u smislu da Isus, stavom ljubavi prema grešnoj osobi, dovodi osobu do pokore i obraćenja ("idi i ne griješi više"), što je uvjet za oproštenje. Potom se progovara o obitelji u Božjem naumu spasenja (br. 15-16).

Navodi se kako tijekom povijesti Crkva nije prestajala naučavati o ženidbi i obitelji te se daje sažeti prikaz o obitelji u crkvenim dokumentima (br. 17-20) s osobitim naglaskom na dokumente Drugog vatikanskog koncila (Gaudium et spes, Lumen gentium).

U br. 21 i 22. dotiče se nerazrješivosti ženidbe i radosti bračnog života ističući s jedne strane kako je u vjeri moguće prihvatiti dobra ženidbe kao obveze koje je lakše održati uz pomoć milosti sakramenta, a s druge strane iskazujući poštovanje prema naravnoj ženidbi i vrijednim sastavnicama prisutnim u drugim religijama i kulturama.

Dužna pažnja, nadalje, posvećena je istini i ljepoti obitelji koje ostaju vjerne učenjima evanđelja jer je zahvaljujući njima ljepota nerazrješive ženidbe u trajnoj vjernosti učinjena vjerodostojnom. (br. 23), ali se uviđajući i druge stvarnosti naglašava važnost milosrđa prema ranjenim i krhkim obiteljima (br. 23-28) pri čemu je zadaća Crkve objaviti im Božju pedagogiju milosti u njihovim životima i pomagati im postići puninu Božjeg nauma u njima.

Treći dio donosi sučeljavanja iz kojih proizlaze pastoralne perspektive prije svega glede naviještanja evanđelja obitelji u različitim sredinama (br. 29 – 38) ukazujući da ono predstavlja jednu urgentnost nove evangelizacije pri čemu su sinodski oci više puta istaknuli kako su katoličke obitelji u snazi milosti sakramenta ženidbe pozvane i same biti aktivni subjekti obiteljskog pastorala (br. 30).

Uočeno je da je Crkva koja propovijeda o obitelji znak proturječja te da se zbog toga od čitave Crkve traži zaokret u načinu na koji vrši svoje poslanje ne zaustavljajući se na čisto teorijskom navještaju odvojenom od stvarnih problema osoba te imajući na umu da je kriza vjere dovela do krize braka i obitelji (br. 32).

Zaključeno je kako je potreban zaokret i u govoru kako bi ovaj postao doista snažan i djelotvoran ne predočavajući samo pravila već i predlažući vrijednosti te tako pomažući ljudima da iskuse da je evanđelje obitelji odgovor na najdublja očekivanja osobe (br. 33). Sinodski oci su Božju riječ prepoznali kao izvor života i duhovnosti za obitelj (br. 34), a kršćansku ženidbu kao poziv koji se prihvaća s prikladnom pripravom na putu vjere, uz zrelo razlučivanje te ju se ne smije smatrati samo nekom kulturnom tradicijom ili društvenom odnosno pravnom potrebom. Zbog toga je potrebno osmisliti oblike praćenja osobe i bračnog para na način da prenošenje sadržaja vjere ide ruku pod ruku s iskustvom života koje pruža čitava crkvena zajednica (br. 36).

U više je navrata istaknuta potreba korjenite obnove čitave pastoralne prakse u perspektivi evanđelja obitelji, nadilazeći individualističke poglede koje ovu još uvijek karakteriziraju. Zato se opetovano insistiralo na nužnosti da se u tome svjetlu obnovi formaciju prezbitera, đakona, katehista i ostalih pastoralnih djelatnika, kroz veće uključivanje samih obitelji (br. 37). Također, ukazano je kako je nužno produbiti dijalog i suradnju s društvenim strukturama te treba poticati i podupirati laike koji se, kao kršćani, zauzimaju na kulturnom i društveno-političkom polju (br. 38).

U nastavku dokumenta iskazana je potreba veće zauzetosti čitave kršćanske zajednice oko priprave zaručnika za ženidbu i njihovom vođenju na tom putu pri čemu je nužno podsjećati na važnost kreposti, a poglavito kreposti čistoće (br. 39). Zatim, naglašena je važnost praćenja prve godine bračnog života u čemu je od velike važnosti prisutnost iskusnih bračnih parova osobito u župama ističući značaj obiteljske duhovnosti, molitve i sudjelovanja na nedjeljnoj euharistiji (br. 40).

Završni dijelovi dokumenta obrađuju pastoralnu skrb za osobe koji žive u građanskom braku ili izvanbračnoj zajednici (br. 41-43); liječenje ranjenih obitelji (br. 44-54). Posebno razlučivanje je nužno za pastoralno praćenje razvedenih, rastavljenih i ostavljenih (br. 47). Veliki je broj sinodskih otaca istaknuo nužnost pojednostavljenja i ubrzanja postupaka za priznavanje slučajeva ništavnosti, koji će po mogućnosti biti potpuno besplatni.

Također, dotaknut je i odgoj kao jedan od temeljnih izazova s kojima se suočavaju današnje obitelji, a uočena je dragocjena uloga Crkve u pružanju potpore obiteljima i podupiranja roditelja u njihovoj odgojnoj zadaći uviđajući da su pastoral i marijanska pobožnost polazišna točka za naviještanje evanđelja obitelji. U zaključku spominje se poziv pape Franje na hrabrost vjere i ponizno i iskreno prihvaćanje istine u ljubavi.

Postojeća iskustva i mogućnosti razvoja

Glede iskustava u pastoralu obitelji vojnika i redarstvenika predavač je istaknuo talijanski model opisan u knjizi: "Ministri di pace. Le famiglie dell'Esercito Europeo pietre vive per la fabrica del futuro. La S. Famiglia cuore dei valori universali" – „Poslužitelji mira. Obitelji europskih vojnika kao živo kamenje za izgradnju budućnosti. Sveta Obitelj srce sveopćih vrednota“, tiskanu 2002. godine u Rimu u izdanju Papinskog sveučilišta Gregoriana.

U njoj autor don Francesco Argenterio analizira život obitelji djelatnih vojnih osoba, strukturalne promjene talijanskih oružanih snaga te što znači biti dio vojnih postrojbi koje nisu više samo nacionalne već i međunarodne.

„Ono što se može zaključiti iz dostupnog teksta jest da autor polazeći od smjernica apostolske pobudnice svetoga Ivana Pavla II. 'Novo millennio ineunte' smatra kako iz specifičnih problema i situacija s kojima se susreću obitelji vojnika proizlazi važna uloga vojnih kapelana kao djelatnika obiteljskog pastorala. Primjećuje, nadalje, promjenu u nazivima ministarstava pod čijom su nadležnosti oružane snage: od ministarstva rata početkom prošlog stoljeća preko ministarstva obrane pa sve do ministarstva mira kako bi se po njegovom mišljenju trebala nazivati, a u kojima djelatne vojne osobe i njihove obitelji imaju temeljnu ulogu. Naime, kako bi vojnici i redarstvenici u obavljanju svojih profesionalnih dužnosti bili istinski čuvari, promicatelji, poslužitelji te svjedoci mira i rada u društvu i mirovnim misijama prije svega moraju imati mir i red u svojim dušama, a odmah potom u svojim obiteljima.

Stječe se dojam da su, zbog specifične prirode svoga posla i s njime vezanih rizika, vojnici odnosno djelatnici redarstvenih snaga i njihove obitelji izložene većim pritiscima i opterećenjima od prosječnih obitelji. Iz toga proizlazi da je tim obiteljima potrebno pružiti primjerenu i organiziranu pastoralnu skrb. No postavlja se pitanje kako to učiniti? Postoje li već neka iskustva? Odgovor na pitanje pronašao sam u Italiji gdje je na inicijativu tamošnjeg vojnog ordinarija mons. Santa Marciana prvo okupljen tim, a zatim uspostavljen Biskupijski vojni centar za obitelji i život. Dopustite mi ukratko ga predstaviti i uzeti kao potku razvoja obiteljskog pastorala u sklopu Vojnog ordinarijata u RH, dakako vodeći računa o situaciji u nas kako u društvu tako i u Crkvi.

Biskupijski vojni centar za obitelj i život u središte stavlja 'osobu u odnosu' polazeći od: metode: centar koristi antropološko-biblijsku metodu stavljajući osobu u odnos prema obitelji i životu; cilja: želeći smjestiti 'osobu u odnosu' prema ljudskom životu, prati ju se u svim njenim fazama i situacijama; objekta: koji je 'slušanje' kako bi se razumjelo i odgovorilo na različite životne situacije te bilo u službi osoba i njihovog formiranja; subjekta: koji je obitelj i život pred neprestanim izazovom rasta; nakane: promicanje obitelji i života u svim aspektima: od svetosti i nepovredivosti života preko vrednovanja ljubavi i spolnosti do smisla patnje i smrti; odnosno u konačnici: dostojanstva osoba u svim njenim odnosima te njenoj fizičkoj, psihičkoj i duhovnoj cjelovitosti“.

Za kraj, predavač je ustvrdio kako „polazeći od aktualnih smjernica opće i domovinske Crkve te na temelju predstavljenog talijanskog iskustva možemo zajednički promišljati o mogućnostima razvoja obiteljskog pastorala za osobe pod nadležnošću Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Mogući koraci mogli bi se sažeti kako slijedi: sondiranje stanja (upitnik); okupljanje tima (odbora, povjerenstva), uspostava centra za obitelj i život (savjetovališta), određivanje suradničkih bračnih parova i njihova formacija, osmišljavanje projekata i ponude programa.

Nakon predavanja postojala je mogućnost upita te rasprave, nakon koje je sastanak išao dalje po predviđenim točkama dnevnog reda.

Na kraju sastanka vojni ordinarij je zahvalio biskupskom vikaru za pastoral don Josipu Staniću na službi u Vojnom ordinarijatu te mu uručio prigodni dar.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Arhiva vijesti

Linkovi